ข้อสอบครูผู้ช่วย

posted on 30 May 2008 17:21 by sobkroo
ภาค ข. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู หัวข้อที่ใช้ในการสอบ

 

 

 

1.1 เจตคติต่อวิชาชีพ

 

 

 

1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

 

 

1.3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

 

 

 

1.4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย

 

 

 

1.5 ความเป็นพลเมืองดี ครูที่ดี

 

 

 

1.6 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์

 

 

 

1.7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

 

1.8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ

 

 

 

1.9 การจัดการความรู้ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู และ การจัดการเรียนรู้ชุด ที่ 2

 

 

 

1.10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม

 

 

 

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

สรุปทั้งหมด   เนื้อหาย่อยที่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะออกข้อสอบแน่นอน

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อสอบ  ข. ที่คิดว่าน่าจะออกแน่นอน

 

 

 

1.แนวข้อสอบ 1   เฉลย

2.แนวคำถามพร้อมคำตอบ   ออกแน่ๆ  หรืออาจจะคล้ายๆ  ไปค้นมาเพิ่มเติม

 

 

 

3.เนื้อหาตรงนี้ อ่านคิดวิเคราะห์ไปนะครับ สอบผ่านแหงๆ

4. ความรู้ครู   ถ้าแค่นี้ไม่รู้ก็สอบไม่ได้