ศูนย์รวมข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์
 สพฐ. เตรียมเปิดสอบบรรจุครู ปี 2552
*           สรุปแนวข้อสอบครู        

*           สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3


*           ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง


*           แนวข้อสอบบรรจุครู ครั้งที่ 1 ปี2548


*           อากาศ


*           ข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย
*
          บรรยากาศ แรงและการเคลื่อนที่


*           เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
*
          แนวข้อสอบ NT (ปัจจุบันเรียกว่าโอเน็ตคณิตศาสตร์ ประถม)


*          คลื่นและปรากฏการณ์คลื่น


*          ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1


*          ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2


*          คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย


*          แนวข้อสอบบรรจุครู


*          ข้อสอบความรอบรู้ ข้อสอบความรอบรู้


*          ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู


*           แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 สอบบรรจุครู


*              ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับความเป็นครู


*              แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 1


*              แนวข้อสอบผู้บริหาร 1


*              แนวข้อสอบผู้บริหาร 2


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 1


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 3


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 4


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 5


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 6


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 7


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 8


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 9


*              แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 10


*              ข้อสอบพระราชบัญญัติ


*              นโยบาย อภิสิทธิ์ นายกคนล่าสุดของไทย
*              อื่นๆ มากมายรอกันหน่อยนะครับ

Comment

Comment:

Tweet

#115 By กิตติศักดิ์ ศรีธรราษฎร์ (103.7.57.18|182.52.111.225) on 2012-12-17 07:26

#114 By Tanabordee (103.7.57.18|223.207.13.147) on 2012-10-28 23:31

#113 By nuauy@windowslive.com (103.7.57.18|49.48.190.41) on 2012-05-30 21:29

#112 By yadpiroon (103.7.57.18|223.207.163.247) on 2012-05-01 21:45

ขอบคุณค่ะ

#111 By ฝน (10.0.100.35, 118.174.133.14) on 2012-04-26 12:54

#110 By (182.93.158.178) on 2012-02-09 08:24

#109 By (182.93.158.178) on 2012-02-09 08:24

#108 By (182.93.158.178) on 2012-02-09 08:23

#107 By (182.93.158.178) on 2012-02-09 08:23

ขอบคุณมากครับ จัดมาชุดใหญ่ จัดมาเต็มทีเดียว ขอนุญาตบุ๊คมาร์คไว้ก่อนนะครับ

#106 By ข้อสอบครู (58.8.132.15) on 2012-02-07 21:52

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 55

#105 By ฉวีวรรณ วงศ์?องดี (182.93.179.15) on 2012-01-24 12:48

ขอบคุณมากๆคร้า

#104 By สุดสวย (10.250.248.59, 203.172.199.254) on 2012-01-06 09:14

ขอบคุณจริง ๆ คะ จะพยายาม

#103 By (125.25.243.52) on 2011-10-22 06:39

ขอบคุณครับ หากท่านใดสนใจเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ http://sobtidsure.net/

#102 By pong86 (101.108.235.244) on 2011-09-27 09:20

แนวข้อสอบวิชาชีพครู
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว
1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ
ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด WWW.actcorner.com
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
มากน้อย เพียงใด
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของสังคม
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น ข. 3 ขั้น ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น
ตอบ ข. 3 ขั้น
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น ข. 3 ขั้น ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น
ตอบ ข. 3 ขั้น
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4 ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ง. อิทธิบาท 4
15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา ง. มัตตัญญุตา
ตอบ ข. ธัมมัญญุตา

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 350 บาทกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 568-2-11104-8 ธ.กสิกรไทย โรตัส รังสิต
ออมทรัพย์ โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 080-3227866 จิระศักดิ์
สนใจสั่งซื้อมาที่ jirasak_pay@hotmail.com

#101 By jirasak on 2011-06-18 23:52

แนวข้อสอบครู ตำวจ ทหาร กพ และสอบราชการ ปี2554 แม่นยำ ถูกต้อง พิสูจน์แล้ว โทร 0821068662
www.topthaitest.com ,www.networkforlive.blogspot.com

#100 By hussapong (223.207.34.97) on 2011-04-26 15:10

แนวข้อสอบครู ตำวจ ทหาร กพ และสอบราชการ ปี2554 แม่นยำ ถูกต้อง พิสูจน์แล้ว โทร 0821068662
www.topthaitest.com ,www.networkforlive.blogspot.com

#99 By hussapong (223.207.34.97) on 2011-04-26 15:08

#98 By saiarun potisath (61.7.233.10) on 2011-04-03 10:24

ขอบคุณมากมาย เยี่ยมจริงๆ

#97 By sununta (110.49.234.191) on 2011-04-02 17:02

BIU

#96 By surachai-w1 (125.26.208.179) on 2011-03-26 16:30

ขอขอบคุณนะค่ะ ไปสอบที่ไรไม่เคยติดลำดับสักที่ปีนีคงได้แน่นๆๆค่ะ

#95 By คนอยากเป็นครู (223.204.245.36) on 2011-03-08 14:30

ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ เป็นประโยชน์มากๆๆเลย

#94 By รุ้ง (118.174.21.26) on 2011-02-28 18:43

ขอข้อสอบบรรจุปี 52

#93 By nuch (182.93.158.103) on 2011-02-14 08:39

ขอบคุณมากครับ

#92 By chai (182.93.145.42) on 2011-01-31 20:08

ขอบคุณหลาย ๆ ที่แนะข้อสอบให้confused smile

#91 By (203.172.201.19) on 2011-01-27 13:48

ขอบคุณมากค่ะ

#90 By คณุฟอง (125.27.197.99) on 2011-01-05 08:54

ขอบคุณมากกค้า (อยากเป็นครูสั่นดอกหวา)confused smile

#89 By nookkye (1.46.132.220) on 2010-11-19 20:12

ขอบคุณมากๆนะคะ

#88 By สุวีณา (161.200.214.202) on 2010-09-26 20:47

แต๊ง...มากมายเลยนะจ๊ะมันคือความรู้ใหม่ค่ะ แต๊ง

แต๊ง

#87 By ar (202.29.22.240) on 2010-09-22 16:20

Thank you very much ขอบคุณค่ะ

#86 By (117.47.150.32) on 2010-09-09 23:14

ขอขอบคุณครับ

#85 By (110.49.46.161) on 2010-07-10 09:59

ดีครับ

#84 By gayrey (118.172.119.161) on 2010-05-18 11:16

ขอบคุณสำหรับข้อสอบที่ดีๆopen-mounthed smile

#83 By น (203.172.199.254) on 2010-05-15 12:21

#82 By เรียนภาษาอังกฤษ (119.31.126.71) on 2010-05-11 11:58

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้มากเลยครับ

#81 By (119.42.77.185) on 2010-04-29 08:53

ขอคุณครับ

#80 By (118.175.211.165) on 2010-04-28 12:13

ข้อแนวข้อสอบครูผู้ช่วยปี53

#79 By saifon_tong@hotmail.com (113.53.103.3) on 2010-04-27 16:46

ขอด้วย

#78 By koy (112.142.175.29) on 2010-04-26 11:00

#77 By cr2553@hotmail.com (118.172.76.203) on 2010-04-24 13:26

#76 By phadug (118.172.130.23) on 2010-04-24 10:37

ขอบคุณครับbig smile

#75 By akee (124.120.160.21) on 2010-04-22 10:30

ขอบคุณค่ะ

#74 By nantee (58.147.41.108) on 2010-04-18 16:08

ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบดี ๆนะคะ

#73 By (118.173.14.255) on 2010-04-16 10:28

คุณเหมาะมาก ควรค่าที่จะเป็นครู ช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคน คุณเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

#72 By อ้อน (125.26.238.216) on 2010-04-15 16:07

มีรายละเอียดมากกว่านี้ไหมคะ

#71 By wasana (118.175.151.27) on 2010-04-15 12:15

THANK YOU VERY MUCH
NOTE.

#70 By Kiki (211.25.207.230) on 2010-04-15 09:30

ขอบคุณมากค่ะconfused smile

#69 By Koy (202.143.166.227) on 2010-04-13 18:28

#68 By มลิวัน (113.53.92.126) on 2010-04-12 12:38

อยากได้แนวข้อสอบ

#67 By หนู (124.121.194.128) on 2010-04-08 20:13

#66 By รัต (124.121.194.128) on 2010-04-08 20:12